Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Informacje wstępne 

Bursa Szkolna Nr 3 w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.bursa3radom.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.bursa3radom.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2013-09-11


Data ostatniej dużej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco, strona jest responsywna od października 2019 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 2021-04-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1)

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu.

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki. W prawym górnym rogu strony umieszczono narzędzia ułatwiające dostęp.

Dokumenty

Na stronie Bursy Szkolnej Nr 3 w Radomiu znajdują się pliki do pobrania, m.in. dotyczące zamieszkania w bursie, harmonogramu rekrutacji, dokumentacji przy zakwaterowaniu. Są one dostępne jako pliki nieedytowalne PDF.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Zgodnie z ustawą po powiększeniu do 200% na stronie widoczna jest cała jej zawartość. Zmiana rozmiaru strony jest dostępna także z z poziomu narzędzia ułatwiającego dostęp (ikona białego ludzika na niebieskim tle).

Kontrast

Kontrast można ustawić za pomocą narzędzia ułatwiającego dostęp (j.w). Obejmuje on wybór kolorów oraz odwrócenie (negatyw). Dodatkowo można użyć opcji „podkreśl hiperłącza”.

Filmy wideo

Ze względu na wysokie koszty pliki wideo nie obejmą audiodeskrypcji.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie Bursy Szkolnej Nr 3 w Radomiu muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — strona responsywna

Serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Zapewnienie dostępności serwisów to proces

Administrator strony stara się zapewnić dostępność strony, jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści, by poprawić naszą stronę  – prosimy o kontakt pod adres e-mail: poczta@bs3.radom.pl w temacie wpisując „Uwagi do strony”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej poczta@bs3.radom.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ostatnio dodane

Skip to content