Historia placówki

Bursa Szkolna Nr 3 powstała na bazie Internatu Nr 2 Szkół Przemysłu Skórzanego. Budynek internatu na 310 miejsc oddany do użytku w 1970r. mieścił się przy ulicy Wernera 8. Była to placówka koedukacyjna dla uczniów „skórzanki”.

Pierwszym kierownikiem internatu został p. Bolesław Syroka. Pełnił tę funkcję do 1984r., kiedy to przeszedł na emeryturę. Następnymi kierownikami byli: w latach 1984-1990 p. Adam Prawda, w latach 1990-1995 p. Zenon Augustyn.

p. Bolesław Syroka, pierwszy kierownik Internatu Nr 2
p. Zenon Augustyn, pierwszy dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3

W grudniu 1995 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania Internat Nr 2 Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego stał się Bursą Szkolną Nr 3. W placówce mogli zamieszkać uczniowie wszystkich radomskich szkół. Dyrektorem Bursy został p. Zenon Augustyn, który pełnił tę funkcję do 2006r.

Dyrektor Z. Augustyn przeprowadził wiele remontów budynku, zapewnił nowe wyposażenie pomieszczeń oraz zadbał o podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.

W 2004 r. siedzibę Bursy Szkolnej Nr 3 w Radomiu przeniesiono z ul. Wernera 8 do budynku przy ul. Śniadeckich 5.


    p. Ewa Kwiatkowska
– Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 3 od 2006 roku

W 2006 r. dyrektorem Bursy została Ewa Kwiatkowska,

która pełni tę funkcję do chwili obecnej.

Celem pracy Bursy jest opieka nad uczniami pobierającymi naukę poza miejscem zamieszkania i zapewnienie im dobrych warunków do nauki i rozwoju.

W Bursie organizuje się różnego rodzaju zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz zajęcia wspomagające pracę szkół. Placówka posiada swoje tradycje takie jak: Uroczyste pasowanie na mieszkańca, wspólna Wieczerza Wigilijna, Biesiada Wielkanocna, Pożegnanie absolwentów. Ponadto każdego roku realizowany jest „Kalendarz imprez i uroczystości” rocznicowych, sportowych i rozrywkowych.

W Bursie działa samorząd wychowanków – Młodzieżowa Rada Bursy (MRB). Prowadzona jest kronika placówki.

Od roku szkolnego 2014/2015 z możliwości zamieszkania w Bursie korzysta także młodzież z Ukrainy ucząca się w radomskich szkołach.

W ciągu 45 lat istnienia placówki ilość wychowanków, którzy mając możliwość mieszkania w Internacie i Bursie ukończyli wymarzone szkoły wynosiła blisko 12 000.

Wśród byłych wychowanków są uczniowie uzyskujący wysokie osiągnięcia edukacyjne i sportowe, takie jak: stypendia Prezesa Rady Ministrów, laureaci olimpiad przedmiotowych, mistrzowie sportu.

Ostatnio dodane

Skip to content