O nas

_DSC8068

Bursa Szkolna Nr 3  w Radomiu jest placówką wychowania pozaszkolnego zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Wychowankami bursy mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych dla młodzieży, w tym uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia, a także uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych.
Bursa zapewnia wychowankom całodobową opiekę, warunki do nauki, pomoc w nauce, warunki do rozwijania zainteresowań i szczególnych uzdolnień, warunki umożliwiające uczestnictwo w kulturze, sporcie i turystyce. Swoje zadania realizuje z rodzicami wychowanka, szkołą, do której uczęszcza wychowanek, oraz z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi. Bursa prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w bursie jest grupa wychowawcza, którą opiekuje się wychowawca grupy wychowawczej. Opiekę w bursie w porze nocnej również sprawuje wychowawca.

Rodzice dzieci i młodzieży przebywających w bursie wnoszą opłaty za:

  1. posiłki w stołówce bursy równe wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie
  2. zakwaterowania w bursie w wysokości do 50% kosztu utrzymania miejsca

Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty, o których mowa, należne są w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.

Misją Bursy jest stworzenie optymalnych warunków
do wszechstronnego rozwoju i nauki wychowanka,
przygotowania go do samodzielnego,aktywnego,
zdrowego i twórczego życia.

Dodaj komentarz

Ostatnio dodane

Skip to content