Młodzieżowa Rada Bursy

W Bursie działa samorząd wychowanków – Młodzieżowa Rada Bursy. Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy wybierany jest raz w roku w demokratycznych wyborach. Samorząd reprezentuje interesy wychowanków. Wybory opiekuna samorządu odbywają się co 2 lata.

W roku szkolnym 2021/2022 opiekunem Młodzieżowej Rady Bursy została wybrana p. Katarzyna Tęcza i pełnić tę funkcję będzie przez 2 lata.

Skład Samorządu w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący: Kacper Fenik

Zastępca przewodniczącego: Zuzanna Staszewska

Sekretarz: Klaudia Kowalska

 

UPRAWNIENIA MRB

  1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny  zachowania ,
  2. prawo wpływania na organizację życia w Bursie umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między nauką, a możliwością spędzania wolnego czasu, rozwijania własnych  zainteresowań,
  3. prawo do organizowania działalności kulturalno – rozrywkowej, oświatowej i sportowej ,
  4. Młodzieżowa Rada Bursy bierze udział w tworzeniu Kalendarza Imprez i Uroczystości w Bursie,
  5. Samorząd opiniuje wnioski Rady Pedagogicznej o skreśleniu wychowanka z listy mieszkańców,
  6. Samorząd opiniuje wnioski o zakup sprzętu sportowego, książek i innych pomocy do rozwijania zainteresowań i spędzania wolnego czasu.

Ostatnio dodane